БГ версия
EN version
Коресилин

Описание:

Предназначен за разреждане на нитроцелулозни лакове, емайллакове, грундове, китове и други.

На вид е прозрачна лесно подвижна течност, без механични примеси.

Опаковки: 1 л, 2.5 л, 5 л, 14 л

Да се работи като с лесно запалим продукт, спазвайки противопожарните изисквания.
За информация четете етикета.
Срок на годност на продукта – 1 година.

Всички отпадъци от приложението на разредителя, както и опаковката му да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби. Продуктът да се съхранява на добре проветриво място без достъп на слънчева светлина, далеч от източници на запалване и лесно запалими вещества, окислители и несъвместими с разредителя продукти.